Teksti suurus:
A A A

Varustuse väljastamine

1. Üldised nõuded
 
Varustuse tellimise, vastuvõtmise, arvestamise, ladustamise, markeerimise, hooldamise, laovarude kontrolli ja väljastamisega seotud tegevusi korraldab struktuuriüksuses varustusspetsialist käesolevast korrast lähtuvalt:
Küsimuste korral pöörduda: polva(ät)kaitseliit.ee
 
 1. Väljastatava individuaalvarustuse loetelu (vormiriietus, riide- ja lahingvarustus) ja kogused on esitatud käesolevas LISA 1.
 2. Individuaalvarustuse väljastuse vajalikkuse otsustab valdkonna vastutaja (tagalajuhataja), väljastamisvajaduse põhjendatust kontrollib varustusspetsialist veendumaks kas isikule pole juba nimetatud varustust väljastatud.
 3. Individuaalvarustust väljastatakse vastavalt võimalustele võttes arvesse isiku väljaõppe edukat läbimist, üksusesse ametikohale määramist ja sõltuvalt üksuse valmidusastmest.
 4. Väljastatud varustus on korduvkasutuses kuni kasutuskõlbmatuks tunnistamiseni ja kuulub tagastamisele vastavalt LISA 1 toodud regulatsioonile.
 5. Isik kannab personaalset ja varalist vastutust temale Kaitseliidu poolt väljastatud varustuse ja muude vahendite eest;
 6. Isik on kohustatud tagastama temale väljastatud individuaalvarustuse (sh eraldusmärgid) 10 tööpäeva jooksul alates oma liikme staatuse kaotamisest või Kaitseliidust välja arvamisest.
 7. Isik, kes ei tagasta individuaalvarustust (eririidevarustust ja vormiriietust) on kohustatud hüvitama puudu olevate varustuselemendid.
 8. Eelpool nimetatud kohustuste mittetäitmisel on Kaitseliidul õigus loovutada varustuse tagastamise nõue inkassofirmale.
 9. Varustust kasutatakse ainult selleks ettenähtud eesmärgil.
 10. Varustust või varustuse elemente ei ole õigust müüa või ära anda.
 11. Isik on kohustatud täitma kehtestatud vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise korda.

2.  Varustuse ja relvastuse taotlemine ja väljastamine/vastuvõtmine.
 
 1. Kaitseliidu Põlva maleva liikmetele väljastatakse varustust vastavalt internetis esitatud ja täidetud taotlusele LISA 1.
 2. Taotluse menetlemise tähtaeg 14 päeva.
 3. Varustuse väljastamine/tagastamine/ümbervahetamine toimub Lao 21, Põlva varustuse laost, reedesel päeval vastavalt eelnevale kokkuleppele varustusspetsialistiga.
 4. Varustuse koguseline kontroll toimub üleandmise-vastuvõtmise hetkel saatelehtede allkirjastamisel.

3. Varustuse hooldus ja remont.
 
 1. Isik hooldab oma vahenditega talle väljastatud individuaalvarustust. Samuti teostab varustuse pisiparandusi (näiteks õmbleb vormiriietusele puuduolevaid nööpe, eraldusmärke jne).
 
4. Transpordi taotlemine.
 
 1. Kaitseliitlased kes osalevad koolitusel on õigus taotleda malevast transporti, vastavalt eelnevalt esitatud taotlusele LISA 2A sõidukid, maleva üld e-mailile polva(ät)kaitseliit.ee
 2. Taotluse menetlemise tähtaeg 14 päeva.
 3. Kui maleval puuduvad vabad transpordivahendid, siis on võib kaitseliitlane osaleda koolitusel isikliku transpordivahendiga. Malev kompenseerib sõidukulud kas „Sõidukulude hüvitamise avalduse“ alusel (osalemine sõjalises väljaõppes LISA 4 või majanduskulude aruande alusel (osalemine mittesõjalises väljaõppes, LISA 3). Majanduskulu aruandele tuleb lisada ka kulu tõendavad dokumendid.
 
5. Üksuse varustuse taotlemine ja väljastamine/vastuvõtmine.
 
 1. Üksuse varustust väljastatakse vastavalt eelnevalt esitatud taotlusele LISA 2B varustus maleva üld e-mailile polva(ät)kaitseliit.ee
 2. Taotluse menetlemise tähtaeg 14 päeva.
 3. Üksuse varustus ladustatakse taotluses ettenähtud kuupäeval Lao 21, Põlva varustuselao etteladustamise ruumi. Üksuse varustuse vastuvõtmine ja tagastamine toimub samast ruumist.
 4. Üksuse varustuse väljastamine toimub Lao 21, Põlva varustuse laost, reedesel päeval vastavalt eelnevale kokkuleppele varustusspetsialistiga.
 5. Üksuse varustuse tagastamine toimub Lao 21, Põlva varustuse laost, esmaspäeval kella 13.00-16.30`ni, ainult eelneval kokkuleppel varustusspetsialistiga.
 6. Hooldamata varustust (märg, porine) on keelatud lattu tagastada/vastu võtta.
 7. Üksuse varustuse võtab vastu ja tagastab õppuse eest vastutav isik, kes omab vastavaid õigusi lattu sisenemiseks.
 8. Varustuse koguseline kontroll toimub üleandmise-vastuvõtmise hetkel saatelehtede allkirjastamisel.
6. Tarvikute taotlemine

Põlva maleva liikmetel on võimalik taotleda malevalt tarvikuid nagu easy up telgid, välilauad ja pingid, helitehnika jm üksuse varustuse alla mitte kuuluv inventar.
 1. Tarvikuid väljastatakse vastavalt eelnevalt esitatud taotlusele LISA 2C tarvikud  maleva üld e-mailile polva(ät)kaitseliit.ee
 2. Taotluse menetlemise tähtaeg 14 päeva.
 3. Tarvikute väljastamine ja tagastamine toimub kokkuleppel maleva poolse vastutajaga.
7. Toitlustuse taotlemine
 1. Toitlustust tagatakse vastavalt eelnevalt esitatud taotlusele Lisa 2D toitlustus maleva üld e-mailile polva(ät)kaitseliit.ee
 2. Toitlustuse taotluse menetlemise aeg on 30 päeva.