Teksti suurus:
A A A

Avaliku esinemise kursus (AVE 1)

16.12.2019Kaitseliidu kool viib läbi avaliku esinemise kursuse.

Sihtgrupp:
Kaitseliidu struktuuriüksuste ja allüksuste juhid, kollegiaalsete organite liikmed, esindusisikud ja väljaõpet läbi viivad instruktorid.

Vabatahtlikud tegevliikmed:
-           allüksuse ülem/pealik/juht/esinaine/vanem;
-           allüksuse ülema/pealiku/juhi/esinaise/vanema abi;
-           juhatuse liige;
-           revisjonikomisjoni esimees/esinaine;
-           instruktor.

Üldeesmärk:
Kursuse läbiviimisega toetada Kaitseliidu ülema kavatsuste elluviimist, keskendudes „moraalse“, „kontseptuaalse“ ja „füüsilise“ tegevusliinil lõimimisele, luues juhtidele, esindusisikutele ning instruktoritele tingimused esinemisoskuste arendamiseks nii sissepoole kui ka väljapoole organisatsiooni suunatud esinemistel.

Läbiviimise põhimõtted:
Kursusele võetakse maksimaalselt 20 kursuslast.
Kursusele eelneb kodutöö.
Kursus koosneb lähiõppest ja eelnevast iseseisvast tööst (kodutööst). Lähiõpe viiakse läbi teooriatundide ja harjutustena ühel nädalavahetusel. Iseseisva tööna kursuslane töötab iseseisvalt läbi avaliku esinemise põhitõdesid tutvustava lühimaterjali ning analüüsib kahte (kuni viie minuti pikkust) avaliku esinemise juhtumi videot. Lähiõppes on põhirõhk kursuslaste esinemisharjutuste läbiviimisel ja sooritusjärgsel analüüsil (treeningul, viieliikmelistes gruppides).
Kursuslaste eelteadmiste ja -oskuste kaardistamiseks kursuse alguses viiakse läbi (lühikese ettevalmistusajaga) improviseeritud lühiajaline etteaste etteantud põhisõnumi edastamiseks. Kursuse jooksul valmistavad ette ja esitavad kursuslased pikemaajalist ja põhjalikumat kaks esinemist teooriatundides omandatu baasil. Sooritust analüüsitakse enesega vastandamise meetodil videotreeningu käigus treeneri juhtimisel toetudes hindamiskriteeriumitele (hindamistabel). Treeningu lõpetuseks on kursuslasel tegevusraamatus määratletud oma õpivajadus ja kirjas tegevusplaan, mille juurde jääda ja mida teisti teha.
Õppetöö kursusel on üles ehitatud soodustamaks kursuslaste sotsiaalse ja   enesemääratluspädevuse suurenemist. Oma praktilist esinemiskogemust analüüsides ja reflekteerides iseennast, õpitakse tundma enda nõrku ja tugevaid külgi. Kursus loob võimaluse tagasiside andmise ja vastuvõtmise võime arenguks. Kursus annab läbi praktiliste õpisituatsioonide ja aktiivõppe võimaluse ennast ootamatutes olukordades proovile panna ja iseendast rohkem teada saada.

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetanule väljastatakse Kaitseliidu kooli tunnistus koos lisaga.

Kursuslasele esitatavad nõuded:
Kursuslane on vähemalt keskharidusega või omandab seda.
Kursuslane on läbinud TSOBKkl või NKK BVÕ või Vabatahtliku noortejuhi kursuse.

Kursusele registreerimine:
Kandidaadid palume 08. jaanuariks 2020.

Kursusega seonduv teave tel +372 532 68330.

Lugupidamisega
Põlva maleva staap