Teksti suurus:
A A A

Astu liikmeks

Liitumine Kaitseliidu Põlva Malevaga

Kaitseliidu tegevliikmeks saab olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, noorliikmeks saab olla vähemalt 16-aastane Eesti kodanik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärke.

Kuidas saada liikmeks?
Võta Põlva malevaga ühendust ja lepi kohtumine kokku. 
e-post:polvakaitseliit.ee 
telefon: 717 9299

Liitumaks Põlva malevaga on teil vaja täita ära alljärgnev liikmeks astumise avaldus ja tutvuda maleva liikmeks astujale esitatavate nõudmistega.

Vajalik on teha järgmist:
 • täitke ära ja allkirjastage Kaitseliidu Tegev- või toetajaliikmeks astumise avaldus on leitav SIIT
 • Noorliikmeks astumise avaldus on leitav SIIT.
 • Tegevliikmeks astumiseks on vajalik omada kehtivat tervisetõendit - täpsemalt kirjeldatud allpool. Toetajaliikmel on tõendit vaja kui ta soovib osaleda KaLS § 4 lõike 1 punktides 1-6 sätesatud ülesannete täitmises. Juhul, kui toetajaliikme roll piirdub ainelise toetuse (Kaitseliidule materiaalsed vahendid, rahalise toetuse jmt andmises) või oma tsiviilteadmiste ja oskustega lektori rolliga, siis tal puudub vajadus tervisekontrolliks.
 • dokumendifoto (eelistatud digitaalselt);
 • lisage avalduse juurde karistusregistripäring, mille saate enda kohta teha https://etoimik.rik.ee. Keskkonda peab sisse logima ID kaardi või Mobiil ID-ga;
 • oodake peale dokumentide esitamist ära julgeolekukontrolli tulemus;
 • leidke omale kaks soovitajat juba Kaitseliidus olevate kaitseliitlaste hulgast, kes on Kaitseliidu tegevliikmed olnud rohkem kui 1. aasta. Soovitajaid ei nõuta Noorte Kotkaste ja Kodutütarde noorliikmeks astujatelt (Kaitseliidu kodukord § 7 lg 4);
 • Kui soovitaja puudub, siis tehke sellekohane märge avaldusse.
Tervisetõend:

1) Kui isikul on kehtiv juhtimisõigus (ükskõik millisele sõiduki kategooriale), siis ei ole temal vaja tervisetõendit esitada. Meie kontrollime Transpordiameti kodulehelt juhiloa kehtivust https://eteenindus.mnt.ee/public/juhiloaKehtivus.xhtml. Kui juhiluba kehtib, siis on olemas ka kehtiv tervisetõend. 
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "EI" ruutu.

2) Kui isikule on tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud kehtiv (LS § 101 lg 10 kohane tervisetõend, saab isik selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida ja Kaitseliidule esitada.
Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend "Jah" ruutu.
 
3) kui isikul on KaLS § 28 lg 1.1 sätestatud asjolu, siis struktuuriüksuse juht teeb otsuse (piisab ka kirjalikus taasesitatavas vormis tehtud märkest isiku avaldusele, et ta vabastatakse tervisekontrollist ja viide KaLS § 28 lg 1.1 märgitud punkti täpsusega, mille alusel tervisekontrollist vabastati.
 
LS § 101 lg 10 alusel kehtestatud VV 16.06.2011 määruse nr 80 §-i 2 kohaselt liigitatakse tervisenõuded kaheks. Liiklusseaduses neid eraldi gruppe välja toodud ei ole ja ühtlasi mõlemad nõuded on Kaitseliidu jaoks sobivad, seetõttu kaitseministri määruses seda eraldi ei täpsustata. 
 
NB! Kui inimene läheb perearsti juurde KL jaoks tõendit küsima, siis piisab mootorsõidukijuhi 1.grupi nõuetele hindamisest (nii nagu A- või B-kat juhiloa taotlemiseks). Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, siis saab inimene selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida, et Kaitseliidule esitada.


Peale vajalike dokumentide täitmist kutsub piirkondliku allüksuse juhatus sooviavaldaja vestlusele ja selle põhjal teeb otsuse teid vastu võtta (või mitte vastu võtta) Kaitseliidu liikmeks ja esitab dokumendid Põlva maleva pealikule kinnitamiseks.

Põlva maleva pealik kinnitab otsuse ja annab välja käskkirja Kaitseliidu kas tegev-, noor-, toetaja-, või auliikmeks vastuvõtmise kohta. Nimetatud käskkirja kuupäevast hakatakse ka lugema kaitseliitlase staaži Kaitseliidus.

P.S. Kui Sul on juba olnud kokkupuuteid kodukoha Kaitseliidu allüksusega ja tunned selle kaitseliitlasi, võid toimida ka vastupidises järjekorras, see tähendab esmalt võtta kontakti allüksusega, seejärel täidad ära sooviavalduse, hangid tervisetõendi perearstilt, leiad soovitajad, teed passipildid. Siis pöördud Põlva maleva staapi (Võru tn 3, Põlva) ja võtad kaasa kõik eelpool loetletud dokumendid. NB! Põlva maleva piirkondlike allüksuste ülemate kontaktid on leitavad SIIT

Palun tutvuge ka Kaitseliidu seaduse ja kodukorraga.


Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia.


Noorte Kotkastega liitumiseks saad infot siit ja Kodutütardega liitumiseks siit.


Kaitseliidu tegevliikmeks ei võeta isikut, kes:
 • kes on sõltuvuses alkoholist või psühhotroopsetest ainetest
 • kellel on takistavaid füüsilisi puudeid või psüühikahäireid
 • kes on tunnistatud teovõimetuks
 • kes on kriminaalasjas kahtlustatav, süüdistatav või kohtualune või kellel on karistus tahtlikult toime pandud kriminaalkuriteo eest, mis ei ole aegunud.