Teksti suurus:
A A A

Relvaeksam

Relvaeksam toimub:
01-02.12.2017


Eksamiks saab registreeruda lpn Jaanus Paekivi  juures tel 53495092 või KL Põlva maleva relvuri juures.

Allolevate dokumentide avamiseks ja lugemiseks on tarvis Word ja pdf dokumente avavat programmi.

Blanketid:

Relvaloa saamiseks ja kodushoiustamiseks mõeldud blanketi leiad siit: Blanket

Seadused ja eeskirjad:

Kaitseliidu relvade käsitlemise kord: kaitseliidu_relvade_kasitlemise_kord.pdf
Ohutustehnika eeskirjad: OE1_2.doc  OE1_6.doc  OE1_7.pdf
Kaitseliidu seadus (eriline rõhk peatükk 5.): https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014051?leiaKehtiv
Relvaseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/112072014121?leiaKehtiv
UUS! Sõjaväerelvade käitlemise ja üleandmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/123072016005
Muud olulised väljavõtted seadustest: valjavotteid_seadustest.pdf
Kaitseliidu enesekaitsevahendite loetelu ja nõuded: https://www.riigiteataja.ee/akt/127032015031
Kaitseliidu relva, laskemoona, erivahendi ja enesekaitsevahendi tegevliikme elukohas hoidmise tingimused ning hoiule andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/127032015032
Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise tingimused ja kord   https://www.riigiteataja.ee/akt/127102015006
Kaitseministri määruse "Teenistus- ja tsiviilrelvade riiklikusse registrisse kantud tulirelva teenistuskohustuse täitmisel kasutamise lubamise tingimused ja kord" seletuskiri   http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/fdf5dd6c-c0a1-4fd4-b766-9daf9a2e2ffb#zDLTIl3W
Karistusseadustik https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015009
Tegevliikme relva soetamiseks loa andmise tingimused ja vorm https://www.riigiteataja.ee/akt/119062015010
Kaitseliidu relvaloa andmise ja väljastamise kord ning relvaloa vorm https://www.riigiteataja.ee/akt/116062015011
Relvaeksami sooritamise kord Relvaeksami_kord.docx

Õppematerjalid:

AK4: AK4.doc
Meditsiin: Meditsiin.docx
KL relvaekami pileti küsimused: KL_relvaeksami_piletite_kusimused_UUS.doc
Lünktest vastustega: Lunktest_vastustega.doc

Relvaeksami praktilises soorituses nõutav:
  • Teostab taktikalise salvevahetuse
  • Eemaldab iseseisvalt relval tekkinud tõrke
  • Valib vastavalt olukorrale laskekoha
  • Teostab lahinguvälja kontrolli
  • Võtab sihtmärgi sihikule kasutades VAATA-KEERA- LASE põhimõtet
  • Oskab käituda käsklustel „ RELV OHUTUKS, RELV TÜHJAKS LAE“
  • Oskab nimetada relva osasid ja selgitada nende tööpõhimõtet.
  • Teostab relva töökorrasoleku kontrolli.
  • Oskab erinevaid laskeasendeid „LAMADES; PÕLVELT; PÜSTI“